S T A T U T

ZESPOŁU  SZKÓŁ

W ZARZECZU

 

 

Spis treści:

 

Rozdział I-      Nazwa szkoły

Rozdział II-     Informacje o szkole

Rozdział III-    Cele i zadania szkoły

Rozdział IV-   Wewnątrzszkolny system oceniania

Rozdział V-     Organy szkoły

Rozdział VI-    Organizacja szkoły

Rozdział VII-   Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

Rozdział VIII-  Uczniowie szkoły

Rozdział IX-     Postanowienia końcowe

 

 

Rozdział  I

 

Nazwa szkoły

 

§ 1

 

1. Szkoła nosi nazwę:     

                                       Zespół  Szkół w Zarzeczu

 

2. W skład Zespołu Szkół w Zarzeczu wchodzą :

 

a) Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Św. Stanisława Kostki w Zarzeczu,

b)    Gimnazjum  w Zarzeczu

 

3.   Siedzibą Zespołu Szkół  w Zarzeczu jest budynek zlokalizowany w Zarzeczu,

ul. Mickiewicza 45

4.     Organ prowadzący na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego może nadać imię Zespołowi  Szkół w Zarzeczu.

5.     Ilekroć w statucie jest mowa o szkole – rozumie się przez  to Zespół Szkół  w Zarzeczu.

Rozdział II 

 

Informacje o szkole

§ 2

 

1.     Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Nisko.

2.     Czas trwania cyklu kształcenia w szkole podstawowej wynosi 6 lat.

3.     Czas trwania cyklu kształcenia w gimnazjum wynosi 3 lata.

4.     Szkoła może prowadzić -w zależności od potrzeb i możliwości- oddziały sportowe,  oddziały dwujęzyczne, oddziały przysposabiające do pracy, oddziały integracyjne, a także wprowadzać do szkolnego zestawu programów autorskie programy nauczania, zgodnie z odrębnymi przepisami.

5.     Szkoła podstawowa może prowadzić (organizować) oddziały przedszkolne dla dzieci 6- letnich (rok zerowy).

6.     Dopuszcza się możliwość przyjmowania do Zespołu Szkół uczniów spoza obwodu, w miarę posiadanych miejsc.

7.     Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół używają pieczęci urzędowych, zgodnie z odrębnymi przepisami.

8.     Zespół Szkół może posiadać własne imię , godło oraz ceremoniał szkolny.

9.     Nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

 

Rozdział III

 

Cele i zadania szkoły

 

§ 3

1.     Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie   oświaty oraz

      w przepisach wydanych na  jej podstawie, z uwzględnieniem programu wychowawczego szkoły,

      a w szczególności:

1)     rozwija poczucie odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, kultury i tradycji regionu przy jednoczesnym otwarciu na wartości kulturowe Europy i świata.

2)     zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje do pełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady demokracji, tolerancji , sprawiedliwości i wolności,

3)     wychowuje do pokoju,

4)    kształtuje umiejętności stosowania zasad współżycia społecznego, zaangażowania, tolerancji, życzliwości i rzetelności w kontaktach z ludźmi, wrażliwość na sprawy innych,

5)     realizuje prawo każdego obywatela do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,

6)     wspomaga wychowawczą rolę rodziny,

7)     w szkole przestrzega się konwencji o prawach dziecka.

 

                                                                                         §  4

1.     Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia danej klasy lub świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz gimnazjum, przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego i podjęcie nauki w szkołach  ponadgimnazjalnych .

 

2.     Szkoła umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez:

1)     organizowanie wspólnie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom warsztatów zawodoznawczych,

2)     kierowanie na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz innych instytucji świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom uczniów nie zdecydowanych na wybór szkoły ponadgimnazjalnej,

3)     realizację tematyki zawodoznawczej na lekcjach wychowawczych,

4)     przekazywanie informacji o kierunkach kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych,

5)     pomoc uczniom w odkrywaniu ich predyspozycji i świadomym wyborze dalszej drogi życiowej.

 

§ 5

1.     Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach dostosowanych do okresów rozwojowych dziecka:

1)     oddział przedszkolny – klasa „0”

2)     etap I – klasy I-III

3)     etap II – klasy IV-VI

4)     etap III – klasy I - III gimnazjum.

2.     Integracji wiedzy nauczanej w szkole na różnych etapach kształcenia służy wprowadzenie:

1)     nauczania zintegrowanego  ( etap I )

2)     bloków przedmiotowych   ( etap II )

3)     ścieżek edukacyjnych

3.     Szkoła tworzy szkolny zestaw programów dla wszystkich zajęć edukacyjnych dla każdego oddziału, ujętych w szkolnym planie nauczania wg odrębnych przepisów.

 

§ 6

Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez:

1)     realizację indywidualnych programów nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie,

2)     organizację zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych w ramach środków finansowych szkoły,

3)     udział w konkursach i olimpiadach.

 

§ 7

 

1.     W celu wspomagania rozwoju psychicznego uczniów i efektywności uczenia się, w  szczególności poprzez korygowanie  odchyleń od normy, wyrównywanie i korygowanie braków w opanowaniu programu nauczania oraz eliminowania przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń zachowania, szkoła organizuje pomoc psychologiczną i pedagogiczną.

2.     Pomoc psychologiczna i pedagogiczna jest udzielana na wniosek ucznia, nauczyciela, pedagoga, psychologa, rodziców ( opiekunów prawnych ) lub innych osób.

3.     Pomoc o której mowa w ust. 1 może być organizowana w formie:

1)     zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć specjalistycznych ( korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapii oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym),

2)     świetlic terapeutycznych.

4.     Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje pedagog szkolny, oraz nauczyciele wychowawcy.

5.     Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej regulują odrębne przepisy.

§ 8

 

1.      Szkoła umożliwia pobieranie nauki młodzieży niepełnosprawnej poprzez:

1)     tworzenia klas integracyjnych,

2)     organizowania nauczania indywidualnego dla uczniów z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do szkoły, przewlekle chorym i innym stale lub okresowo niezdolnym do nauki  i wychowania w warunkach szkolnych.

2.     Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego może zorganizować indywidualne zajęcia rewalidacyjne  z uczniami niepełnosprawnymi.

§ 9

1.     Szkoła organizuje naukę religii zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.     Szkoła zapewnia uczniom warunki umożliwiające podtrzymanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej oraz własnej historii i kultury poprzez naukę języka ojczystego mniejszości i zajęcia pozalekcyjne.

3.     Naukę o której mowa w ust. 2 organizuje dyrektor szkoły na pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów uczniów.

4.     Szczegółowe zasady organizowania nauki dla mniejszości narodowych określają odrębne przepisy.

§ 10

1.     Szkoła powierza opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole:

1)     na zajęciach obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych nauczycielowi zgodnie z jego przydziałem czynności lub nauczycielowi zastępującemu,

2)     na przerwach międzylekcyjnych nauczycielom pełniącym dyżury na korytarzach szkolnych. Dyżury nauczycieli prowadzone są także w szatniach przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, a w okresie wiosenno-jesiennym również na boisku i obejściu szkolnym.

2.     W czasie dyżurów nauczyciel jest zobowiązany dbać o bezpieczeństwo uczniów, zapobiegać wszelkim przejawom zagrożenia bezpieczeństwa oraz przeciwdziałać dewastacji, zaśmiecaniu obiektu szkolnego.

1)     Czas i miejsce dyżuru określa harmonogram opracowany przez dyrektora szkoły.

2)     Każdy nauczyciel zobowiązany jest zapoznać się z harmonogramem dyżurów.

3)     Nauczyciel mający zastępstwo za innego nauczyciela przejmuje również jego dyżur.

4)     Konieczność zejścia z dyżuru nauczyciel zgłasza wcześniej dyrektorowi szkoły.

5)     W stosunku do nauczyciela, który opuścił dyżur bez usprawiedliwienia zastosowana zostanie kara porządkowa.

§ 11

 

1.     Uczniom będącym w trudnych warunkach rodzinnych lub losowych szkoła zapewnia szczególną opiekę, w tym stałą lub doraźną pomoc materialną.

2.     Formy pomocy materialnej świadczonej ze środków budżetu gminy określają odrębne przepisy.

3.     Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń, o których mowa w ust. 1 określa dyrektor szkoły  w porozumieniu z radą pedagogiczną.

 

§ 12

1.     Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

2.     Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca winien prowadzić oddział przez cały tok nauczania.

§ 13

 

1.     Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły organizowanych przez szkołę.

2.     Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły , a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.

3.     Szczegółowe zasady organizowania zajęć poza terenem szkoły, w tym wycieczek, określają odrębne przepisy.

§ 14

 

            W celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa młodzieży na drogach publicznych szkoła:

1)     prowadzi wśród uczniów systematyczną pracę nad zaznajamianiem ich z przepisami ruchu drogowego,

2)     organizuje różne formy pracy sprzyjające opanowaniu przepisów ruchu drogowego i podnoszeniu umiejętności poruszania się po drogach,

3)     współdziała z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego.

§ 15

1.     Szkoła tworzy szkolny program wychowawczy, który określa miedzy innymi.:

1)     zasady i formy współdziałania z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki,

2)     formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie.

2.     Program wychowawczy szkoły uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców oraz samorządu uczniowskiego.

 

Rozdział IV

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Założenia ogólne:

1.Zapewniamy rzetelną diagnozę, wskazujemy postępy ucznia, a nie jego braki.

2.Informujemy o poziomie osiągnięć edukacyjnych w sposób jasny i prosty.

3.Motywujemy do dalszej pracy, wspieramy kreatywność.

4.Stosujemy obiektywizm i indywidualność oceniania.

5.Dostarczamy rodzicom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach uczniów.

6.Zapewniamy możliwość samooceny.

 

Sporządzony został na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 8 września 2006r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 11540)

 

§ 16

1.Rok szkolny w Zespole Szkół w Zarzeczu dzieli się na II semestry:

       1) I semestr:

          -termin rozpoczęcia zajęć dydaktyczno- wychowawczych określa w drodze   rozporządzenia

           Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania,

          -I semestr kończy się w ostatni piątek stycznia, zawsze przed feriami.

       2)II semestr:

           -rozpoczyna się pierwszego dnia po feriach zimowych,

           -termin zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych określa w drodze  rozporządzenia Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

2.Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i

umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania oraz formułowaniu oceny.

3.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)     poinformować ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

2)     pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3)     motywowaniu ucznia do dalszej pracy,

4)     dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5)     umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§ 17

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)     formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),

2)     bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w danej szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,

3)     przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

4)     ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki ich poprawiania.

§ 18

1.Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego:

1)     nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o:

     - wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych     (semestralnych) i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania ,

     -sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

     -warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2)     wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3)     oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione prace pisemne kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli,

4)     na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić (słownie lub na piśmie).

5)     nauczyciel może, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne, o których mowa w pkt 1, w stosunku do ucznia u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania,

6)     przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki - jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi - należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek i wkład ucznia w wywiązanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,

7)     w uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć z wychowania fizycznego,

8)     decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć z wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza

                   i pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów).

                                                                        § 19

 

    1.W klasach I- III kształcenia zintegrowanego oceny bieżące udokumentowane w dzienniku lekcyjnym,

wyrażone w stopniach według skali od 1 do 6 z możliwością stosowania znaku ‘plus” i „minus”.   Dodatkowo nauczyciele mogą stosować w ocenianiu bieżącym pochwały, gratulacje, komentarze,     pieczątki z napisami lub symbolami.

    2.Ocena okresowa dokonywana jest w oparciu o obserwacje ucznia i oceny cząstkowe. Powinna zawierać informacje dotyczące:

   -postępów ucznia, efektów jego pracy,

   -napotykanych przez niego trudności w stosunku do możliwości i wymagań edukacyjnych oraz potrzeb rozwojowych ucznia,

   -nauczycielskich propozycji konkretnych działań pomocnych w pokonywaniu trudności przez ucznia.

Powyższe osiągnięcia są wyrażone oceną opisową w formie kwestionariusza (zaznaczenie przez podkreślenie).

    3.Ocena roczna jest oceną opisową, która obejmuje opis osiągnięć edukacyjnych ucznia  ima na celu określenie aktualnego i rzeczywistego stanu jego wiedzy i umiejętności.

Ocena opisowa uwzględnia następujące sfery rozwoju dziecka:

  -rozwój poznawczy: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie,

  -umiejętności matematyczne,

  -umiejętności przyrodniczo- geograficzne;

  -rozwój artystyczny

  -rozwój fizyczny

  -rozwój społeczno-emocjonalny

 

4.W ocenie opisowej proponuje się uwzględnić następujące elementy:

 

-wkład pracy dziecka, jego zaangażowanie w wykonywane zadanie

-sposób wykonania to znaczy estetykę

-dokładność wykonania polecenia- zgodnie ze wskazówkami nauczyciela

-aktywność dziecka

-inwencję, oryginalność wykonania zadania i samodzielność myślenia

 

5.Ocena z zachowania jest oceną opisową wystawianą przez wychowawcę klasy zgodnie z następującymi kryteriami:

 

a)     stosunek do obowiązków szkolnych

-przygotowanie się do lekcji, systematyczność

-tempo i jakość pracy

-aktywność na lekcjach

-stopień zaangażowania w pracę na rzecz klasy

-punktualność i systematyczność w uczęszczaniu na zajęcia

-wytrwałość i samodzielność w przezwyciężaniu napotykanych trudności

-rozwijanie zainteresowań i zdolności

b)zachowanie w grupie

-nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi

-reagowanie na polecenia nauczyciela

-umiejętność współpracy w grupie

-przestrzeganie szkolnych zasad i norm zachowania

 

c)kultura osobista

-kulturalny sposób bycia i wyrażania się

-przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole, na drodze i na wycieczkach

-poszanowanie mienia szkolnego, osobistego i społecznego

         

6.Wymagania edukacyjne dla uczniów nauczania zintegrowanego.

 

Wyznaczniki oceny opisowej

 

Poziomy wymagań

Odpowiadające im stopnie

Ocena podawana uczniowi

1.Poziom konieczny

dopuszczający (2)

Pracuj więcej

2.Poziom podstawowy

dostateczny (3)

Postaraj się

3.Poziom rozszerzający

dobry (4)

Ładnie

4.Poziom dopełniający

bardzo dobry (5)

Wspaniale

 

7.Wymagania edukacyjne zostały ustalone według następujących działów:

 

I.Edukacja polonistyczna

-czytanie

-mówienie

-pisanie

-wiedza o języku

II.Edukacja matematyczna

-działania na liczbach

-zadania tekstowe

-wiadomości praktyczne

III.Edukacja społeczno- przyrodnicza

IV.Rozwój artystyczny

V.Rozwój fizyczny

 

8.Wymagania edukacyjne z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej ustalono oddzielnie dla klasy I, II i III.

 

9.Wymagania z zakresu edukacji społeczno- przyrodniczej, rozwoju artystycznego i fizycznego ustalono łącznie dla klas I-III. (Obowiązują przez trzyletni okres nauki. Zmianie może ulegać nacisk kładziony przez nauczyciela na pewne wymogi.)

 

§ 20

 

1.Uczeń jest oceniany z poszczególnych zajęć edukacyjnych według kryteriów zawartych w Przedmiotowych Systemach Oceniania z poszczególnych zajęć, które są dołączone do Statutu Szkoły w formie załączników.

 

2.Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się w następującej skali ocen:

1)     stopień celujący                  –   6- cel.

2)     stopień bardzo dobry          –   5- bdb

3)     stopień dobry            –   4- db

4)     stopień dostateczny   –   3- dst

5)     stopień dopuszczający        –   2- dop.

6)    stopień niedostateczny        –   1- ndst

7)    Przy ocenianiu cząstkowym i śródrocznym można używać znaków „+” i „- „

8)    Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

9)    Ocenę semestralną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych, a końcoworoczna na podstawie oceny semestralnej i ocen cząstkowych z  II semestru.

10)          Oceny z zajęć edukacyjnych wystawia nauczyciel uczący przedmiotu.

11)          Ocena z religii lub etyki, mimo że nadal jest oceną przedmiotu nadobowiązkowego i nie ma wpływu na promocję, będzie wliczana do średniej.

12)          Uczniom niebiorącym udziału w lekcjach religii lub etyki, szkoła zapewnia opiekę w świetlicy szkolnej.

13)          Ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

 

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych i:

–nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania zajęć edukacyjnych w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu;

–nie jest w stanie rozwiązać  zadań o niewielkim (elementarnym) poziomie trudności.

 

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne i:

-opanował podstawowe wiadomości i umiejętności całkowicie niezbędne w dalszej nauce i bezpośrednio użyteczne w życiu szkolnym i pozaszkolnym.

 

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe i:

-opanował podstawowe wiadomości i umiejętności zawarte w programie w zakresie umożliwiającym osiąganie postępów w dalszym uczeniu się tego przedmiotu,

-rozwiązuje typowe problemy o średnim stopniu trudności.

 

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające i:

-opanował wiedzę i umiejętności w zakresie pozwalającym na zrozumienie większości treści poszczególnych elementów wiedzy z danego przedmiotu,

-wykazuje się samodzielnym myśleniem w rozwiązywaniu typowych zadań teoretycznych lub praktycznych i odpowiednio stosuje zdobyte wiadomości.

 

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające i:

-opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania zajęć edukacyjnych w danej klasie,

-sprawnie i samodzielnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczani,

-bez pomocy nauczyciela potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną do rozwiązywania zadań i problemów w praktyce.

 

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania wykraczające i:

-posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania zajęć edukacyjnych w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

-potrafi łączyć wiadomości z rożnych zajęć edukacyjnych,

-biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu danej klasy,

-osiąga sukcesy w konkursach, turniejach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych.

 

4.Ocenie podlegają:

-odpowiedzi ustne,

-zadania domowe,

-aktywność na lekcji,

-pisemne, klasowe formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:

a.kartkówki- sprawdzenie bieżących wiadomości do trzech tematów wstecz, bez konieczności zapowiadania,

Uwaga! Kartkówka nie może być karą, rodzajem środka wychowawczego!

b.pisemne prace kontrolne- sprawdzenie wiadomości z działu tematycznego- czas pracy – 1 godzina lekcyjna , 2 godziny lekcyjne w przypadku pracy stylistycznej z języka polskiego, 2 godziny zegarowe- w przypadku testu w gimnazjum.

 

5.Częstotliwość oceniania bieżącego jest uzależniona  od ilości godzin danego przedmiotu w tygodniu:

a.Jeżeli dany przedmiot obejmuje 1 godzinę tygodniowo, wówczas uczeń powinien otrzymać minimum 3 oceny w semestrze.

b.Jeżeli przedmiot występuje w liczbie 2,3 godzin w tygodniu, to uczeń powinien otrzymać minimum 4 oceny w semestrze.

c.Jeżeli przedmiot występuje w liczbie 5 godzin tygodniowo, uczeń powinien uzyskać nie mniej niż 9 ocen cząstkowych.

 

6.Dziennie może się odbyć jedna praca klasowa, nie więcej niż trzy w tygodniu.

7.Prace klasowe należy zapowiadać z tygodniowym wyprzedzeniem, wpisać przewidywany termin do dziennika lekcyjnego, podać zakres materiału do pracy klasowej, poprzedzić ją lekcją powtórkową i utrwalającą.

8.Sprawdzone i ocenione prace klasowe nauczyciel oddaje uczniom w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni.

9.Uczeń ma obowiązek poprawy pracy pisemnej, jeżeli otrzymał ocenę niedostateczną; ocenę z poprawy wpisuje się do dziennika, za wyjątkiem oceny niedostatecznej.

10.Uczeń nieobecny podczas pracy pisemnej pisze ją w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, jednak nie później niż w ciągu tygodnia od momentu oddania prac.

11.Prace klasowe zostają w szkole do końca roku szkolnego.

12.Ocena  literackiej pracy klasowej powinna zawierać komentarz.

13.Nauczyciel na prośbę rodziców i uczniów powinien uzasadnić wystawioną ocenę.

14.Oceny za prace klasowe notujemy kolorem czerwonym, a za sprawdziany i testy innym (np. zielonym).

15.W dziennikach lekcyjnych obowiązuje legenda ocen cząstkowych przy pracach pisemnych z zaznaczeniem działu programowego lub zakresu wiadomości.

16.Pierwszy dzień nauki po feriach, świętach i wydłużonych weekendach jest dniem, w którym uczniowie zwolnieni są z wszelkich form sprawdzania wiadomości.

17.Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii lub orzeczenia poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w nauce lub deficyty rozwojowe, które uniemożliwiają sprostanie wymaganiom edukacyjnym.

18.W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki. Decyzję o zwolnieniu podejmuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców i na podstawie zaświadczenia lekarskiego. Jeżeli zwolnienie przekracza okres 3 miesięcy i nie ma podstaw do wystawienia oceny z przedmiotu, to w klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej zamiast oceny wpisuje się „zwolniony”.

§ 21

 

1.     Ocena  zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

a.funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym:

-wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

–stopień sumienności i pilności w nauce, rozwijanie zainteresowań;

–punktualność w uczęszczaniu na zajęcia;

–dbałość o podręczniki, zeszyty, pomoce naukowe, sprzęt;

–korzystanie z księgozbioru bibliotecznego;

–spełnianie obowiązku dyżurnego;

–pomoc słabszym kolegom w nauce;

–udział w konkursach, akademiach, zawodach;

–działalność na rzecz klasy i szkoły,

–dbałość o honor i tradycje szkoły,

–dbałość o piękno  mowy ojczystej,

 

 

   b.respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych:

–kultura osobista, godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

–umiejętność współżycia i pracy w zespole klasowym;

–uczciwość, prawdomówność;

–reagowanie na przejawy zła;

–rzetelne wywiązywanie się z przyjętych obowiązków i zadań;

–poszanowanie nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz uczniów,

-dbałość o higienę osobistą, estetykę wokół siebie;

–kulturalne zachowanie się w miejscach publicznych.

–kulturalne zachowanie i wypowiadanie się, bez używania  wulgaryzmów i obraźliwych słów,

-dbałość o higienę osobistą, estetykę wokół siebie,

–odpowiedni strój szkolny- nie są dozwolone nakrycia głowy, bluzki z dużym dekoltem, odkryte brzuchy i plecy, makijaż i pomalowane kolorem paznokcie, noszenie dużej ilości biżuterii, emblematów i symboli przynależności do grup nieformalnych,

2.     Ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną ustala się według następującej skali:

1)     wzorowe;

2)     bardzo dobre;

3)     dobre;

4)     poprawne;

5)     nieodpowiednie;

6)     naganne.

 

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

-przykładnie spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania,

 bezwzględnie przestrzega regulaminu szkoły,

-jest wzorem do naśladowania,

wszystkie opuszczone godziny oraz spóźnienia ma usprawiedliwione,

-wykazuje szczególne zaangażowanie w życie szkoły i klasy,

-reaguje na przejawy zła, agresji, nie ulega nałogom.

 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

-spełnia wszystkie wyżej wymienione wymagania,

-przestrzega regulaminu szkoły,

-wszystkie opuszczone godziny oraz spóźnienia ma usprawiedliwione,

-włącza się do proponowanych działań na rzecz szkoły i klasy,

-nie narusza bieżących zarządzeń,

-reaguje na przejawy zła, agresji i nie ulega nałogom,

-Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

-spełnia nałożone na niego obowiązki, choć nie wykazuje się inicjatywą, ale uczestniczy w działaniach na rzecz klasy,

-przestrzega regulaminu szkoły, a niewielkie wykroczenia wobec regulaminu, jeśli były to przypadki jednostkowe i ustały w następstwie upomnienia nauczyciela,

-wszystkie opuszczone godziny oraz spóźnienia ma usprawiedliwione,

-reaguje na przejawy zła, agresji i nie ulega nałogom.

      Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

      -na ogół spełnia nałożone na niego obowiązki,

     -stara się przestrzegać regulaminu szkoły,

     -uwagi i kary przynoszą wyraźną poprawę zachowania,

     -bardzo często spóźnia się bez podania powodu, a opuszczone godziny są usprawiedliwione,

     -nie ulega nałogom.

      Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

     -narusza zasady regulaminu szkoły,

     -nie wypełnia właściwie obowiązków szkolnych,

     -narusza zasady współżycia w klasie,

     -nie stosuje się do poleceń nauczyciela,

   opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia i bardzo często spóźnia się bez podania powodu,

  -podejmuje działania ryzykowne (palenie, picie alkoholu, używanie narkotyków),

  -zastosowane środki zaradcze (upomnienia, rozmowy, kary) przynoszą rezultaty.

  Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

  -rażąco narusza zasady regulaminu szkoły,

  -ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych,

  -zastosowane przez nauczycieli, rodziców, pedagoga środki zaradcze (rozmowy, upomnienia, kary) nie         dają rezultatów,

  -notorycznie spóźnia się na zajęcia i wagaruje,

  -dopuszcza się kradzieży, demoralizuje innych, wchodzi w kolizję z prawem,

  -spowodował uszczerbek na zdrowiu innych uczniów lub osób dorosłych,

  -jest agresywny, atakuje fizycznie i słownie,

  -pali papierosy, pije alkohol, bierze narkotyki.

 

3.Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

-oceny z zajęć edukacyjnych,

-promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.

4.Przy wystawianiu oceny zachowania nie będą brane pod uwagę wyniki w nauce, ale stosunek do nauki, wysiłek, pilność i systematyczność.

5.Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinię publicznej PPP, w tym specjalistycznej, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na zachowanie dziecka.

6.Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi  z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

7.Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ,nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń najwyższej programowo klasy w danym typie szkoły nie kończy szkoły

8.W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

9.Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

 

§ 22

1.     Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali określonej w § 20 oraz oceny z zachowania według skali określonej w § 21 ust.2, z zastrzeżeniem ust.3.

2.     Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem ferii zimowych.

3.     Klasyfikowanie końcoworoczne w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej opisowej oceny klasyfikacyjnej oraz opisowej oceny zachowania.

4.     Klasyfikowanie końcoworoczne, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali ocen określonej w § 20 oraz oceny z zachowania według skali ocen określonej w § 21 ust. 2.

5.     Sposób informowania rodziców (prawnych opiekunów) o osiągnięciach ucznia:

6.     Na dwa tygodnie przed śródrocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia (a za jego pośrednictwem rodziców, prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego semestralnych ocenach klasyfikacyjnych; fakt ten odnotowują w temacie lekcji w dzienniku lekcyjnym, a przewidywane oceny wpisują  do dziennika w rubryce przedmiotowej; rady pedagogicznej w formie ustnej,

7.     Na cztery tygodnie przed  końcoworocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej końcoworocznej ocenie klasyfikacyjnej  zachowania opiekunów).

8.     W przypadku śródrocznego klasyfikowania ucznia z oceną niedostateczną nauczyciel w ramach indywidualnych kontaktów z rodzicami dziecka, powinien ustalić sposób i formę uzupełnienia braków.

9.     Jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uczeń otrzymał ocenę niedostateczną, nauczyciel danego przedmiotu przedstawia w formie pisemnej do protokołu;

10. –uzasadnienie oceny,

11. –kroki podjęte celem uniknięcia tej sytuacji,

12. –działania, które szkoła, uczeń i rodzice muszą podjąć celem stworzenia szansy uczniowi do nadrobienia braków.

13. O przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej ocenie nagannej zachowania należy poinformować rodziców (prawnych opiekunów) na miesiąc przed rada klasyfikacyjną. Informacja o zagrożeniu musi być przekazana w formie pisemnej z poświadczeniem odbioru w dwóch egzemplarzach.

14. Uczeń ma prawo odwołania się  od ustalonych ocen końcoworocznych i  zagwarantowaną możliwość poprawy oceny ustalonej przez nauczyciela; z wyjątkiem ocen niedostatecznych.

     Tryb postępowania jest następujący:

15. Uczeń lub rodzic  zwraca się do nauczyciela w celu uzgodnienia warunków poprawy oceny po uprzednim przedstawieniu przez nauczyciela przedmiotowego systemu oceniania.

16. W przypadku braku możliwości uzgodnienia warunków poprawy na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń lub rodzic składa podanie do dyrektora z prośbą o poprawienie oceny z danego przedmiotu.

17. Dyrektor z nauczycielem ustala termin poprawienia oceny.

18. Nauczyciel przedmiotu przygotowuje test na daną ocenę ,według obowiązujących kryteriów i poprawia ocenę na wyższą , jeżeli uczeń wykona prawidłowo co najmniej 80% zadań. W przeciwnym wypadku ocena pozostaje bez zmian.

11.Od ustalonej oceny nie ma odwołania.

12.  Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego z uwzględnieniem § 25 ust.1.

13.Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawca klasy.

§ 23

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków

§ 24

1.     Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.     Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.     Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Decyzja rady pedagogicznej jest ostateczna.

4.     Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5.     Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) zgłoszoną do dyrektora szkoły nie później niż na tydzień przed śródrocznym i końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

6.     Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się  formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminów klasyfikacyjnych z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego, które mają   formę zadań praktycznych.

7.     Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami.

8.   Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust.2,3,4  przeprowadza nauczyciel danych              zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

      a.dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący  w tej szkole inne stanowisko kierownicze- jako        przewodniczący komisji,

      b.dwóch członków komisji- nauczycieli zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

10. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.

11. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice jako obserwatorzy.

12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół,  zawierający:

-skład komisji,

-termin egzaminu,

-zestaw zadań testowych kryteria ich oceniania,

-wyniki egzaminu i uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

14.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej , wpisuje się  „niesklasyfikowany”.

15.Uczeń niesklasyfikowany za I semestr, aby otrzymać promocję końcową, musi uzupełnić braki na zasadach uzgodnionych z nauczycielem przedmiotu. Rodzice ucznia niesklasyfikowanego otrzymują  informację na piśmie od wychowawcy.

16. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena jest ostateczna.

 § 25

1.     Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

2.     Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem & 18 ust.1 pkt.5, uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem zapisu w & 25 ust.1.

§26

1.     Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej w szkole, uczeń który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych , może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

2.     Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. Pytania egzaminacyjne ustala egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły.

3.     Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4.     O ustalonym terminie egzaminu poprawkowego dyrektor powiadamia ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz komisję nie później niż w dniu zakończenia roku szkolnego.

5.     Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1)     dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

2)     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

3)     nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

6.     Nauczyciel o którym mowa w ust.4 pkt 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7.     Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

1)     skład komisji,

2)     termin egzaminu,

3)     pytania egzaminacyjne,

4)     wyniki egzaminu,

5)     ocenę ustaloną przez komisję.

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

8.     Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.

9.     Uczeń który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust.9.

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz  w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie z planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

11. Uczeń kończy  szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił w ostatnim roku nauki do „sprawdzianu” .

12. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał oceny wyższe od niedostatecznej i przystąpił w ostatnim roku nauki do „egzaminu gimnazjalnego”.

§ 27

Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.

§ 28

1.     W klasie VI szkoły podstawowej okręgowa komisja egzaminacyjna przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.     W trzeciej klasie gimnazjum okręgowa komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Rozdział V

Organy szkoły

§ 29

Organami szkoły są:

1.     dyrektor szkoły,

2.     rada pedagogiczna,

3.     rada rodziców,

4.     samorząd uczniowski.

§ 30

1.     Dyrektor reprezentuje szkołę na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad młodzieżą uczącą się w szkole.

2.     Dyrektor szkoły w szczególności:

1)     kieruje działalnością szkoły,

2)     sprawuje nadzór pedagogiczny,

3)     stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4)     realizuje uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

5)     dysponuje środkami określonymi w pianie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną            i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową           i gospodarczą obsługę szkoły,

6)     wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,

7)     współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

§ 31

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)     zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

       2)   przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

       3)    występowania z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

§ 32

Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:

1)     dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,

2)     realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę,

3)     tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,

4)     zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.

§ 33

W czasie nieobecności dyrektora zastępuje go wyznaczony wicedyrektor na podstawie jednorazowego pełnomocnictwa udzielonego przez dyrektora szkoły.

§ 34

Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

§ 35

1.     W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.     W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

3.     Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

4.     Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzaniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny i inicjatywy przewodniczącego, rady rodziców, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

5.     Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

6.     Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

§ 36

1.     Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)     zatwierdzanie planów pracy szkoły 

2)     zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)     podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

4)     ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

2.     Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)     organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2)     projekt planu finansowego szkoły,

3)     wnioski dyrektora o przyznaniu nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)     propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych,

3.     Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa.                     O wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 37

1.     Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmiany i przedstawia do opiniowania Radzie Rodziców.

2.     Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły lub       z innego stanowiska kierowniczego w szkole.

3.     W przypadku określonym w ust. 2 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

§ 38

1.     Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

2.     Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

3.     Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 39

1.     W szkole działa rada rodziców, będąca reprezentacją rodziców uczniów.

2.     Rada rodziców działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez ogólne zebranie rodziców. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

3.     Rada rodziców:

1)     pobudza i organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów zadań szkoły,

2)     wspiera działalność statutową szkoły, gromadząc fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszu rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust.2.

§ 40

1.     W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.

2.     Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3.     Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów                w głosowaniu równym , tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4.     Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

5.     Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)     prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami,

2)     prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów  w nauce i zachowaniu,

3)     prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwej proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

4)     prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

5)     prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej , sportowej oraz rozrywkowej zgodnie                 z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

6)     prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§ 41

1.     Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży.

2.     Szkoła organizuje zebrania wszystkich rodziców co najmniej 1 raz w semestrze, na których:

1)     zaznajamia z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi,

2)     zaznajamia z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.

3.     Wychowawcy klas organizują spotkania dla rodziców, na których:

1)     rzetelnie informują rodziców na temat dziecka, jego zachowania, postępów, przyczyn i trudności w nauce,

2)     informują i udzielają porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci i młodzieży.

4.     Rodzice mają prawo do wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór opinii na temat pracy szkoły.

§ 42

1.     Organa szkoły są niezależne, posiadają prawo swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty i statutem szkoły.

 

 

2.     Organa szkoły wzajemnie informują się o podejmowanych i planowanych działaniach oraz decyzji poprzez:

1)     wymianę dokumentów,

2)     wspólne posiedzenia przedstawicieli wszystkich organów szkoły.

3.     Organy szkoły podejmują działania na rzecz rozwiązywania konfliktów wewnątrz szkoły.

4.     W przypadku braku porozumienia organy szkoły mogą występować do organu prowadzącego szkołę                   o  rozstrzygnięcie konfliktu.

§ 43

1.   W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora  przy liczbie oddziałów  powyżej 12.

2        Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć  stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

3        Osoby, którym powierzono stanowiska kierownicze wykonują zadania zgodnie z ustalonym przez dyrektora szkoły przydziałem kompetencji.

 

Rozdział VI

Organizacja szkoły

 

§ 44

Termin rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 45

1.     Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora , w terminie do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie szkolnego planu nauczania. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.

2.     W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotowych i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

3.      

§ 46

1.     Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonym do użytku szkolnego lub opracowanym przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.     Przeciętną liczbę uczniów w oddziałach klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum  ustala organ prowadzący na każdy rok szkolny.

 

 

§ 47

Organizację szkoły, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego   z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 48

1.     Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2.     Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

3.     Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

§ 49

1.     Oddziały można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których    z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ust.2.

2.     Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

3.     W przypadkach oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust.2 można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

4.     Zajęcia z wychowania fizycznego począwszy od klasy czwartej prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

§ 50

Działalność klas sportowych określają odrębne przepisy.

 

§ 51

1.     Oddziały przysposabiające do pracy mogą być tworzone dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie.

2.     Po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia szkoły, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię lekarską oraz opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

3.     W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.

4.     Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie

5.     Przysposobienie do pracy może być organizowane w gimnazjum albo poza gimnazjum na podstawie umowy zawartej przez dyrektora szkoły ze szkołą zawodową, placówką kształcenia ustawicznego lub przedsiębiorcą.

 

§ 52

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 53

Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia obiadu w stołówce szkolnej.

1.     Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, którzy potrzebują szczególnej pomocy w zakresie żywienia.

§ 54

1.     Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę, pracującą według oddzielnego regulaminu.

2.     W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

 

§ 55

1.     W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna z czytelnią, pracująca według odrębnego regulaminu, która jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztaty pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o mieście i regionie.

2.     Biblioteka bierze udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez  współpracę               z nauczycielami przedmiotów.

3.     Biblioteka współpracuje z biblioteką pedagogiczną, miejska biblioteką publiczną i innymi instytucjami pozaszkolnymi.

4.     Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby za zgodą dyrektora szkoły.

5.     Pomieszczenia biblioteczne umożliwiają:

1)     gromadzenie i opracowanie zbiorów,

2)     korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

3)     prowadzenie przysposobienia czytelniczego- informacyjnego uczniów.

6.     Czas pracy biblioteki umożliwia dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

7.     Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1)     gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

2)     udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych,  bibliograficznych, i innych,

3)     przeprowadzanie rozmów z czytelnikami o książkach, zachęcanie do czytelnictwa, poradnictwo czytelnicze,

4)     prowadzenie lekcji bibliotecznych,

5)     informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowywanie analizy stanu czytelnictwa na zebrania rady pedagogicznej,

6)     eksponowanie nowości wydawniczych,

7)     prowadzenie dokumentacji biblioteki i dziennika zajęć biblioteki,

8)     dbanie o stan księgozbioru, jego wygląd i zabezpieczenie,

9)troska o ład i wystrój biblioteki,

10)zakup książek i lektur,

11)zakup książek na nagrody dla najlepszych uczniów.

§ 55

Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada następujące pomieszczenia z niezbędnym wyposażeniem:

1)     sale lekcyjne,

2)     bibliotekę z czytelnią,

3)     świetlicę,

4)     zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych,

5)     gabinet pielęgniarki szkolnej,

6)     pomieszczenia administracyjno –gospodarcze,

7)     archiwum,

8)     szatnie.

 

Rozdział  VII

Nauczyciele  i inni pracownicy szkoły

 

§ 56

1.     W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników  obsługi.

2.     Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.

§ 57

1.     Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość           i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2.     Nauczyciel w szczególności:

1)     realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych klasach i zespołach, osiągając            w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone w programach i planie pracy szkoły, wspiera własnymi działaniami zamierzenia i cele postawione przez dyrektora szkoły,

2)     wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej, wnioskuje o jego modernizację do dyrektora szkoły,

3)     wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności           i zainteresowań,

4)     udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów,

5)     bezstronnie i obiektywnie ocenia i traktuje wszystkich uczniów,

6)     informuje rodziców uczniów, radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów,

7)     doskonali swoje umiejętności dydaktyczne i podnosi poziom wiedzy merytorycznej,

8)     prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki.

3.     Nauczyciel ma prawo do:

1)     decydowania w sprawach doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych    w nauczaniu swojego przedmiotu,

2)     decydowania o treści koła zainteresowań lub zespołu w porozumieniu z samorządem uczniowskim,

3)     decydowania o bieżącej, śródrocznej i końcoworocznej ocenie postępów swoich uczniów,

4)     wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar dla swoich uczniów.

4.     Nauczyciel odpowiada za:

1)     poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych nauczanego przedmiotu,

2)     stan warsztatu pracy , przydzielonych mu sprzętów, urządzeń oraz środków dydaktycznych,

3)     tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych i w czasie pełnienia dyżurów,

4)     nieprzestrzeganie procedury postępowania przy zaistnieniu wypadku ucznia lub wybuchu pożaru,

5)     zniszczenie lub utratę składników majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez dyrektora szkoły, a wynikających z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

§ 58

1.     Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego  zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. Tworzą również plan dydaktyczno- wychowawczy dla danego oddziału na cały cykl kształcenia.

2.     Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

3.     Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.

§ 59

1.     Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

2.     Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym zespołem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3.     Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

4.Nauczyciele i inni pracownicy szkoły opiekują się uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, a w szczególności:

a).systematycznie wpajają uczniom zasady bezpiecznego zachowania się w szkole,  na podwórku i boisku szkolnym oraz w drodze do szkoły i z powrotem,

b).reagują na wszystkie dostrzeżone sytuacje stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,

c).zwracają uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, a w razie potrzeby- zawiadamiają pracownika obsługi lub dyrektora szkoły o fakcie przebywania osób postronnych,

d).informują dyrektora o wszelkich dostrzeżonych na terenie szkoły zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów,

e).zapewniają uczniom zamieszkałym w określonej odległości od szkoły bezpieczny przyjazd do szkoły  i powrót do domu autobusem szkolnym,

f).zapewniają dzieciom z oddziału przedszkolnego bezpieczny powrót do domu pod opieką osoby dorosłej,

g).udzielają uczniom mającym trudną sytuację materialną oraz dotkniętym wypadkami losowymi stałej bądź doraźnej pomocy finansowej.

h).utrzymują stały kontakt z rodzicami w celu rozpoznania sytuacji domowej ucznia i udzielenia mu pomocy,

i).propagują zdrowy i higieniczny styl życia,

j).stale współpracują z pielęgniarką (higienistką) szkolną, lekarzem w celu zapewnienia należytej opieki zdrowotnej.

 

5.Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1)     tworzenia warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2)     inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3)     podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a członkami społeczności szkolnej.

 

6.Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 5:

1)     otacza opieką indywidualną każdego wychowanka,

a)     rozwija różne formy życia zespołowego, rozwijającego jednostki i integrujące zespół uczniowski,

b)    ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

2)     współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

3)     utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:

a)     poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

b)    współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych, wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

c)     włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,

4)     współpracuje z e specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

7.Wychowawca realizuje program wychowawczy według planu wychowawcy klasowego i tematyki godzin wychowawczych uzgodnionych z rodzicami.

8.Wychowawca klasy organizuje zebrania z rodzicami co najmniej 1 raz w semestrze, a w miarę potrzeb częściej, utrzymuje także indywidualne kontakty z rodzicami uczniów.

9.Wychowawca klasy programuje i organizuje proces wychowania w zespole, a w szczególności:

1)     tworzy warunki do rozwoju uczniów, przygotowania do życia w zespole i społeczeństwie,

2)     rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole, a także między wychowankami a społecznością szkolną.

10.Wychowawca klasy współdziała z innymi instytucjami opiekuńczymi w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców.

11Wychowawca klasy prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia.

12.Wychowawca klasy współdecyduje z samorządem klasy, rodzicami uczniów o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższy okres.

13.Wychowawca uzyskuje pomoc merytoryczną i psychologiczno-pedagogiczną od dyrektora szkoły i instytucji wspomagających szkołę.

 

Rozdział VIII

Uczniowie szkoły

§ 60

 

1.Do oddziału przedszkolnego- klasa „0” przyjmowane są:

-z urzędu- dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat:

-na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) i za zgodą dyrektora szkoły- dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 5 lat, w przypadku gdy odział przedszkolny dysponuje wolnymi miejscami.

1.     Do klasy I sześcioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego na podstawie art. 16 ust.3 ustawy o systemie oświaty,       a także dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły na podstawie art. 16 ust.1 ustawy.

2.     Do klasy I szkoły podstawowej dzieci zapisywane są z rocznym wyprzedzeniem.

3.     Do szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej lub na prośbę rodziców   - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.

4.     Do gimnazjum uczęszczają w zasadzie uczniowie od 13 do 16 roku życia, nie później niż do 18 roku życia.

5.     Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:

1)     z urzędu – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,

2)     na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

6.     W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu gimnazjum listę przyjętych ustala się na podstawie kryteriów określonych przez gimnazjum, uwzględniających oceny i inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej.

7.     Kryteria, o których mowa w ust. 2, podaje się do wiadomości kandydatom w terminie ustalonym przez dyrektora gimnazjum.

8.     Dla kandydatów do klas sportowych i autorskich może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych (predyspozycji), na zasadach ogłoszonych co najmniej na trzy miesiące przed terminem sprawdzianu.

§ 61

1.     Uczeń ma prawo do:

1)     właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)     opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

3)     korzystanie z pomocy doraźnej, stypendialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,

4)     życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, uzyskiwania odpowiedzi, wyjaśnień i pomocy w rozwiązywaniu problemów ,

5)     swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

6)     rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

7)     sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

8)     pomocy w przypadku trudności w nauce,

9)     korzystania z pomocy i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,

10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,    księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

10)wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,

11)wybierać i być wybranym do organizacji szkolnych,

12)powiadamiania z wyprzedzeniem i terminem w zakresie pisemnych sprawdzianów; w ciągu dnia może się odbyć tylko jeden sprawdzian, w ciągu tygodnia- nie więcej niż trzy,

13)dodatkowej pomocy nauczyciela, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału i powtórnego (w uzgodnionym terminie ) sprawdzianu i oceny wiedzy,

14)odpoczynku; na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych

2.     Uczeń ma prawo odwołać się do rzecznika praw ucznia w szkole jeżeli uważa, że jego prawa zostały naruszone.

3.     Rzecznikiem praw ucznia w szkole jest nauczyciel wybrany przez samorząd uczniowski.

§ 62

1.     Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym statucie, a w szczególności:

1)     systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,

2)     wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na  zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie; w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają,

3)     właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych: ma obowiązek zachowywać podczas lekcji należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami, zabierać glos tylko po upoważnieniu go przez nauczyciela,

4)     rzetelnej pracy nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności; systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu,

5)     uczęszczania w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych i wyrównawczych,

6)     usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych; usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców, w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka i dostarczone wychowawcy w terminie do dwóch tygodni od dnia stawienia się na zajęcia,

7)     postępowania zgodnego z dobrem społeczności szkolnej,

8)     dbania o honor i tradycje szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu,

9)     dbania o piękno mowy ojczystej,

10)okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

11)podporządkowania się zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycielom oraz ustaleniom samorządu klasowego lub szkolnego,

12)przestrzegania zasad współżycia społecznego:

–uczeń okazuje szacunek dorosłym i kolegom;

–przeciwstawia się przejawom wulgaryzmu i brutalności;

–szanuje poglądy i przekonania innych;

–szanuje godność i wolność drugiego człowieka;

13)dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych kolegów:

-uczeń nie pali tytoniu i nie pije alkoholu,

-nie używa narkotyków ani innych środków odurzających,

13)przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

14)odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,

15)dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

16)dbać o ład i estetykę swojego miejsca pracy, porządek w klasie, na korytarzu i terenie szkoły,

17)za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice; są oni zobowiązani osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia.

18)zmieniać obuwie w szatni szkolnej,

19)chodzić w jednolitym stroju szkolnym (mundurek) określonym przez dyrektora szkoły w porozumieniu z radą rodziców: czystym i schludnym, a na specjalne okazje-  uroczystości szkolne dodatkowo w białej bluzce lub koszuli; w czasie zabaw, dyskotek nosić  strój schludny, nieeksponujący ciała (odkryte brzuchy, dekolty, mini),

20)w czasie zajęć wychowania fizycznego lub zawodów sportowych nosić strój sportowy, określony przez nauczyciela

21)dbać o higienę osobistą, fryzurę ;nie stosować makijażu, żelu do włosów, nie malować włosów i paznokci;

22)nie korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie lekcji, a podczas pobytu w szkole nie nagrywać  dźwięków, głosów, filmów, nie robić zdjęć;

23)nie przynosić do szkoły cennych przedmiotów (biżuteria, aparaty fotograficzne, droga odzież);

oraz niebezpiecznych przedmiotów mogących spowodować pożar (zapałki, zapalniczki, świeczki, petardy).

24)mieć odrobione zadanie, nosić przybory szkolne, a ich brak zgłaszać przed lekcją,

25)pełnić dyżury w klasie i w szkole.

§ 63

1.     Uczeń może otrzymać nagrodę za:

1)     bardzo dobre wyniki w nauce,

2)     wzorową frekwencję w roku szkolnym,

3)     osiągnięciach w konkursach i zawodach sportowych,

4)     pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska,

5)     wzorową postawę wobec obowiązków szkolnych, rówieśników i dorosłych.

2.     Nagroda może być udzielona w następującej formie:

1)     pochwała przez wychowawcę klasy,

2)     pochwała przez dyrektora szkoły,

3)     pochwała przez dyrektora szkoły przed całą młodzieżą,

4)     nagroda symboliczna lub rzeczowa,

5)     dyplom uznania,

6)     reprezentowanie szkoły na zewnątrz,

7)     wytypowanie do uczestnictwa w wycieczce lub innej imprezie,

8)     przyznanie odznak, tytułów i świadectw dla wyróżnionych uczniów przewidzianych przepisami władz oświatowych.

§ 64

1.     Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły, a w szczególności za:

1)     lekceważenie i zaniedbywanie nauki i innych obowiązków szkolnych,

2)     opuszczanie godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia, w tym wybranych lekcji oraz unikania sprawdzianów,

3)     naruszanie porządku szkolnego,

4)     lekceważenie wychowawcy, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

5)     palenie papierosów w szkole, na imprezach szkolnych, turystyczno-krajoznawczych oraz poza szkołą,

6)     picie alkoholu na terenie szkoły, na imprezach zorganizowanych w szkole oraz poza szkołą,

7)     używanie innych niedozwolonych i szkodzących zdrowiu używek,

8)     niewłaściwe zachowanie się poza szkołą (dyskoteki poza szkołą), a przede wszystkim zachowanie sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.

2.     Kara może być udzielona w następującej formie:

1)     nagana wychowawcy klasy,

2)     upomnienie dyrektora szkoły,

3)     nagana dyrektora szkoły,

4)     przeniesienie do równoległej klasy,

5)     odsunięcie od wycieczki lub innej imprezy szkolnej,

6)     zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz,

7)     przeniesienie do innej szkoły przez kuratora oświaty na wniosek dyrektora szkoły w przypadkach określonych w ust.3.

3.     Uczeń może zostać przeniesiony do innej szkoły za:

1)     dopuszczenia się chuligańskich wybryków w szkole lub poza szkołą,

2)     rozprowadzanie narkotyków.

4.     Kara nie może być zastosowana po upływie 1 tygodnia od uzyskana informacji o naruszeniu obowiązków uczniowskich i po upływie 1 miesiąca od dopuszczenia się tego naruszenia.

5.     Uczeń może być ukarany tylko jedną karą za jedno przewinienie.

6.     Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę rodzaj naruszenia  obowiązków uczniowskich, stopień winy             i dotychczasowy stosunek ucznia do obowiązków.

7.     Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się od kary do dyrektora szkoły w ciągu 3 dni od jej otrzymania.

8.     O uwzględnieniu lub odrzuceniu odwołania decyduje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, wychowawcy i rzecznika praw ucznia w szkole.

9.     W przypadku odrzucenia odwołania, o którym mowa w ust. 8 uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się do rzecznika praw uczniów przy kuratorze oświaty.

§ 65

Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 66

1.     Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.     Zespół Szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład, zawierającą nazwę Zespołu.

3.     Tablice i stemple szkół  wchodzących w skład Zespołu zawierają nazwę Zespołu i nazwę Szkoły.

§ 67

Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

 

§ 68

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 69

1.     Szkoła jest jednostką budżetową.

2.     Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

3.     Uchwały  w sprawie zmian w statucie podejmuje Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Zarzeczu.

4.     Statut jest udostępniony wszystkim podmiotom Zespołu Szkół w Zarzeczu oraz dostępny u dyrektora szkoły.

5.     Organem kompetentnym do uchwalenia zmian w statucie jest Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Zarzeczu.

 

Statut zatwierdzony jako tekst jednolity uchwałą nr 5 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół w Zarzeczu  z dnia  18 września 2007 r.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2014. Zespół Szkół w Zarzeczu.

Kontakt

Zespół Szkół w Zarzeczu
ul. Mickiewicza 45
37-400 Nisko
tel./fax: 15 841 10 02
e-mail: zszarzecze@go2.pl