ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PROJEKTU

„ROZWÓJ WIEDZY KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI”

 

W okresie od 2 kwietnia 2012 r. do 31 lipca 2014 r. Zespół Szkół w Zarzeczu realizuje  projekt „Rozwój wiedzy kluczem do przyszłości”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic Zespołu Szkół w Zarzeczu.

Celem projektu jest rozwój Zespołu Szkół w Zarzeczu poprzez wdrożenie projektu rozwojowego mającego na celu wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych przyczyniających się do wyrównywania szans edukacyjnych 80 uczniów (42 dziewcząt, 38 chłopców) do końca roku szkolnego 2013/2014.

Cele szczegółowe projektu to:

 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności wśród 60 uczniów w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych,
 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu języka obcego oraz przełamanie „bariery językowej” wśród 20 uczniów,
 • podniesienie wiedzy w zakresie korzyści płynących z kształcenia wśród 80 uczniów,
 • stworzenie dostępu do dodatkowych form zdobywania wiedzy dla 80 uczniów,
 • podniesienie atrakcyjności bazy dydaktycznej Zespołu Szkół w Zarzeczu.

W stosunku do uczniów i uczennic przeprowadzone zostaną następujące działania:

a)     ZAJĘCIA POZALEKCYJNE:

 • Język angielski (szkoła podstawowa, gimnazjum): 60 godzin (dwa razy w tygodniu
  po 1 godzinie)
 • Matematyka (szkoła podstawowa, gimnazjum): 60 godzin (dwa razy w tygodniu
  po 1 godzinie)
 • Biologia (gimnazjum): 60 godzin (dwa razy w tygodniu po 1 godzinie)
 • Przyroda (szkoła podstawowa): 60 godzin (dwa razy w tygodniu po 1 godzinie)
 • Fizyka (gimnazjum): 60 godzin (dwa razy w tygodniu po 1 godzinie)
 • Chemia (gimnazjum): 60 godzin (dwa razy w tygodniu po 1 godzinie)

b)     WYJAZDY EDUKACYJNE

 • Język angielski – Kraków: ambasada amerykańska, Uniwersytet Jagielloński – katedra języka angielskiego
 • Biologia, Przyroda – Kraków: Ogród Botaniczny UJ, ZOO
 • Matematyka, Fizyka, Chemia – Warszawa: Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Techniki 

Celem zajęć pozalekcyjnych jest rozwój wiedzy i umiejętności uczestniczących w nich uczniów, wyrównanie braków i zaległości edukacyjnych w zależności od wybranego przedmiotu. Zajęcia będą prowadzone w nieco innej formie niż typowe zajęcia lekcyjne (więcej zajęć praktycznych), bardziej zachęcą uczniów do dalszej nauki. Zajęcia będą prowadzone przy użyciu nowoczesnych pomocy dydaktycznych zakupionych na potrzeby projektu, natomiast uczniowie otrzymają materiały dydaktyczne.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY!!! Wszelkie wydatki związane zakupem materiałów dydaktycznych, pomocy dydaktycznych i wyjazdów edukacyjnych ponoszone są ze środków projektu.

DOKUMENTY DO POBRANIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE O PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI


IV GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

 O  TYTUŁ „MISTRZA ORTOGRAFII W GIMNAZJUM”

 

6 maja 2010 r. w Zespole Szkół w Zarzeczu odbył się

IV Gminny Konkurs Ortograficzny o tytuł „Mistrza  Ortografii

w Gimnazjum” dla uczniów Gminy i Miasta Nisko.

Konkurs zorganizowały nauczycielki Zespołu Szkół w Zarzeczu- Barbara Kudyba, Małgorzata Krawczyk, Katarzyna Powęska- Cudziło.

W konkursie wzięło udział piętnastu uczniów; po trzech przedstawicieli z każdego niżańskiego gimnazjum.

Etap gminny składał się z dwóch części:

- dyktanda ze słuchu;

-pisemnego sprawdzianu ortograficznego.

Komisja konkursowa pod przewodnictwem Barbary Kudyby, w skład której weszli nauczyciele poszczególnych gimnazjów, wyłoniła zwycięzców:

 

I miejsce i tytuł „Mistrza Ortografii w Gimnazjum”

      Marzena Maziarz- Gimnazjum w Zarzeczu

II miejsce

      Maria Kędra- Gimnazjum nr 1 w Nisku

III miejsce

Aneta Kamińska-  Gimnazjum nr 2 w Nisku

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i upominki, a laureaci nagrody książkowe ufundowane przez Urząd Gminy i Miasta w Nisku.

 

z- ca dyrektora Zespołu Szkół
                                                       w  Zarzeczu                                                                              Barbara Kudyba

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2014. Zespół Szkół w Zarzeczu.

Kontakt

Zespół Szkół w Zarzeczu
ul. Mickiewicza 45
37-400 Nisko
tel./fax: 15 841 10 02
e-mail: zszarzecze@go2.pl